Disclaimer


  De inhoud van wsdenoordwester.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel WS de NoordWester tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt WS de NoordWester expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. WS de NoordWester garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

  Informatie van derden, producten en diensten

  Wanneer WS de NoordWester hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder De Hille, Gemeente Oss en eventuele links naar individuele sites, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat WS de NoordWester de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. WS de NoordWester aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door WS de NoordWester niet geverifieerd.

  Contactgegevens op onze site

  Contactgegevens van stichtingen en andere groepen zijn afkomstig van eigen sites van de betreffende personen. Gegevensbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door WS de NoordWester niet geverifieerd. WS de NoordWester verstrekt deze gegevens in geen geval aan derden. De afspraken voor het gebruik van gegevens binnen de WS de NoordWester door mensen van onze stichting voldoen aan de wettelijke regels over privacy.

  Persoonlijke data

  Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

  Links

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WS de NoordWester is het niet toegestaan links naar sites van WS de NoordWester aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

  WS de NoordWester aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of WS de NoordWester op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan WS de NoordWester of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van WS de NoordWester.

  Toepasselijk recht

  Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

  Wijzigingen

  WS de NoordWester behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

  Merkgebruik

  Het gebruik van WS de NoordWester merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

  Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

  Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn © WS de NoordWester en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met het bestuur.